Vybraná osoba ustanovuje rozhodcu postupom podľa § 6 ods. 3) Zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v aktuálnom znení, pričom je povinná pri tom prihliadať na kvalifikáciu požadovanú od rozhodcu podľa dohody zmluvných strán a na okolnosti, ktoré zabezpečia ustanovenie nezávislého a nestranného rozhodcu.

Podľa § 6 ods. 1) Zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v aktuálnom znení „rozhodcom sa môže stať každá fyzická osoba, na ktorej sa zmluvné strany dohodnú, ak je plnoletá, spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonná a ak osobitný predpis alebo tento zákon neustanovuje inak.“

Podľa § 6a Zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v aktuálnom znení „Kto prijme funkciu rozhodcu, zaväzuje sa, že ju bude vykonávať nestranne a s odbornou starostlivosťou tak, aby bola zabezpečená spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov a aby nedochádzalo k porušovaniu ich práv a právom chránených záujmov a aby sa práva na ich úkor nezneužívali. Rozhodca je tiež povinný pri výkone svojej funkcie konať a rozhodovať bez zbytočných prieťahov.“