Zmluvné strany a osoby v ich mene a/alebo zastúpení konajúce sa v zmysle predpisov o rozhodcovskom konaní dojednávajú, že, o sporoch vzniknutých medzi nimi z tohto zmluvného vzťahu sa rozhodne v rozhodcovskom konaní rozhodcovským súdom ustanoveným vybranou osobou - Arbitrea, IČO: 45744416, 010 01 Žilina, Jánošíkova 264, pričom rozhodcovské konanie sa riadi zásadami spravodlivosti a rozhodcovskými (procesnými) pravidlami zverejnenými vybranou osobou na www.arbitrea.sk, pokiaľ sa účastníci nedohodnú inak.