Prečo využiť rozhodovské konanie?

KONANIE PRED ROZHODCOVSKÝMI SÚDMI JE ZO ZÁKONA ROVNOCENNOU ALTERNATÍVOU RIEŠENIA SPOROV VŠEOBECNÝMI SÚDMI

rozhodcovské konanie

Účelom konaní pred rozhodcovskými súdmi je riešenie obchodnoprávnych a občianskoprávnych sporov rozhodcami, ktorých odbornosť, kvalifikácia a praktické skúsenosti sú zárukou rýchleho, objektívneho a spravodlivého rozhodnutia.
Výhodami rozhodcovského konania sú predovšetkým jeho pružnosť a rýchlosť, písomnosť a úspora nákladov, možnosť voľby rozhodcu a miesta konania. Rozhodcovské konanie je jednoinštančné, pričom rozhodcovský rozsudok je exekučným titulom a teda umožňuje oprávnenej strane domáhať sa okamžite exekúcie (vymáhania svojho nároku).

V rozhodcovskom konaní možno rozhodovať:

- všetky spory vzniknuté z tuzemských a z medzinárodných obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahov.
- týkajúce sa právnych vzťahov, ohľadom ktorých možno uzatvoriť dohodu o urovnaní vrátane sporov o určení, či tu právo alebo právny vzťah je alebo nie je.

V rozhodcovskom konaní nemožno rozhodovať spory :

 - o vzniku, zmene alebo o zániku vlastníckeho práva a iných vecných práv k nehnuteľnostiam, 
- o osobnom stave, 
- súvisiace s núteným výkonom rozhodnutí, 
- ktoré vzniknú v priebehu konkurzného a reštrukturalizačného konania. 
- medzi dodávateľom a spotrebiteľom vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou, ktoré možno rozhodovať v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní. Základnou podmienkou využitia rozhodcovského konania je uzavretie rozhodcovskej zmluvy formou samostatnej zmluvy alebo rozhodcovskej doložky.

MÁTE OTÁZKY?

V prípade akáchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte.