ARBITREA
Jánošíkova 264, 010 01 ŽILINA, IČO: 45744416
Zriaďovateľ je zapísaný v registri záujmových združení právnických osôb, vedeného Okresným úradom Žilina, pod č. OVVS/ZZ PO-1/14

Prvá časť
Všeobecné ustanovenia

Čl. 1.

1.1. Týmito procesnými pravidlami sa upravuje rozhodovanie sporov vzniknutých z tuzemských a z medzinárodných obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahov.


Druhá časť
Procesné pravidlá rozhodcovského konania

Čl. 2. Zásady rozhodcovského konania

2.1. Rozhodcovským súdom (ďalej len „RS“) sa rozumie jediný rozhodca alebo viacerí rozhodcovia, ktorých ustanovuje vybraná osoba (ďalej len „vybraná osoba").
2.2. Rozhodcovské konanie (ďalej len „konanie“) je neverejné, ak sa účastníci konania nedohodli inak.
2.3. RS koná nestranne a s odbornou starostlivosťou tak, aby bola zabezpečená spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov a aby nedochádzalo k porušovaniu ich práv a právom chránených záujmov a aby sa práva na ich úkor nezneužívali.
2.4. RS osobitne dbá
2.4.1. na hospodárnosť a rýchlosť konania najmä aby v konaní nevznikali neodôvodnené prieťahy
2.4.2. na právo každého účastníka konania konať pred rozhodcovským súdom
2.4.3. na rešpektovanie zásad spravodlivosti
2.4.4. na rešpektovanie dohôd účastníkov konania, obchodných zvyklostí, zásad poctivého obchodného styku a dobrých mravov.
2.5. Pokiaľ sa účastníci nedohodli inak, konanie uskutočňuje jediný rozhodca.
2.6. Úkony RS vykonáva ustanovený rozhodca. Pokiaľ nejde o rozhodovanie vo veci samej, môže administratívne činnosti zabezpečovať vybraná osoba.“

Čl. 3. Miesto rozhodcovského konania

3.1. Miestom konania je sídlo vybranej osoby.“
3.2. RS môže uskutočniť jednotlivé úkony a vyniesť rozhodnutie na akomkoľvek mieste, ktoré považuje za vhodné.

Čl. 4. Jazyk rozhodcovského konania

4.1. Konanie sa vedie v slovenskom jazyku alebo českom jazyku (ďalej len „štátny jazyk“).
4.2. Všetky písomnosti sa predkladajú rozhodcovskému súdu v štátnom jazyku alebo v úradnom preklade do neho, inak na ne RS nemusí prihliadať.“

Čl. 5. Doručovanie

5.1. RS doručuje písomnosti
5.1.1. fyzickej osobe na adresu uvedenú v rozhodcovskej zmluve, pokiaľ účastník zmenu svojej adresy protistrane písomne neoznámil alebo na adresu evidovanú v registri obyvateľov Slovenskej republiky
5.1.2. fyzickej osobe - cudzincovi na adresu miesta pobytu cudzinca na území Slovenskej republiky podľa druhu pobytu cudzinca
5.1.3. právnickej osobe na adresu uvedenú v rozhodcovskej zmluve, pokiaľ účastník zmenu svojej adresy protistrane písomne neoznámil alebo na adresu sídla zapísaného v obchodnom registri alebo inom verejnom registri.
5.2. Žaloba a rozhodcovský rozsudok sa doručujú účastníkom vždy do vlastných rúk. Ostatné písomnosti sa doručujú inak ako do vlastných rúk, najmä poštou alebo emailom. Úložná doba zásielky na pošte je 7 dní.
5.3. Ak nemožno doručiť písomnosť na adresu postupom podľa týchto pravidiel, písomnosť sa považuje dňom vrátenia nedoručenej zásielky za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.
5.4. RS môže doručovať aj iným vhodným spôsobom lebo aj do elektronickej schránky podľa osobitného predpisu.
5.4. Administratívnu agendu, písomný styk a doručovanie môže zabezpečovať aj vybraná osoba.

Čl. 6. Účastníci rozhodcovského konania

6.1. Stranami sú žalobca a žalovaný. Ak je žalobcov alebo žalovaných v jednej veci viac, koná každý sám za seba.
6.2. Ak si účastník zvolí zástupcu, RS koná s ním a všetky písomnosti sa doručujú zvolenému zástupcovi.

Čl. 7. Žaloba

7.1. Konanie sa začína doručením žaloby na adresu druhej zmluvnej strany (protistrany) alebo vybranej osoby alebo na adresu ktoréhokoľvek rozhodcu zverejnenú na webovej adrese vybranej osoby a to podľa toho, ktorému adresátovi bola doručená skôr. RS vyznačí na všetkých vyhotoveniach žaloby deň doručenia. Ak žalobca žalobu doručil priamo protistrane, je povinný doručenie vybranej osobe oznámiť a spôsob doručenia preukázať.
7.2. Doručenie žaloby podľa bodu 7.1. má rovnaké právne účinky, ako keby bola žaloba podaná na všeobecný súd.
7.3. Po začatí konania nemožno v tej istej veci konať a rozhodovať na všeobecnom súde alebo pred iným rozhodcovským súdom okrem prípadov ustanovených všeobecným predpisom o konaní pred súdmi.
7.4. Žaloba obsahuje:
7.4.1. identifikačné údaje účastníkov konania, prípadne aj ich zástupcov,
7.4.2. pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností,
7.4.3. označenie dôkazov, ktoré žalobca navrhuje vykonať,
7.4.4. označenie právnych predpisov, na ktoré sa žalobca odvoláva,
7.4.5. návrh vo veci samej,
7.4.6. podpis žalobcu alebo jeho zástupcu
7.5. K žalobe sa pripojí:
7.5.1. kópia rozhodcovskej zmluvy
7.5.2. dôkazy, o ktoré sa žaloba opiera.
7.6. Ak žalobca navrhuje vykonať listinný dôkaz, je povinný originál alebo jeho kópiu predložiť spolu so žalobou.
7.7. Žalobca je v žalobe povinný uviesť hodnotu predmetu sporu. Hodnota predmetu sporu sa určuje spravidla výškou vymáhanej peňažnej sumy alebo hodnotou predmetu konania. Pokiaľ je súčasťou predmetu sporu aj príslušenstvo, ktorého hodnotu je možné ku dňu podania žaloby alebo ku dňu prijatia rozhodnutia vyčísliť, stáva sa súčasťou hodnoty predmetu sporu.
7.8. Ak je žalobou uplatnených viac nárokov, je žalobca povinný určiť hodnotu každého uplatneného nároku samostatne; hodnota predmetu sporu sa určí ako súčet hodnôt všetkých uplatnených nárokov.
7.9. Ak žalobca neurčil hodnotu sporu, alebo ak žalobca určil hodnotu sporu nesprávne, hodnotu predmetu sporu určí RS na základe údajov, ktoré má k dispozícii.
7.10. Ak žaloba neobsahuje predpísané náležitosti alebo k nej nie sú pripojené dôkazy, môže RS vyzvať žalobcu, aby odstránil vady žaloby do 5 kalendárnych dní od doručenia výzvy, pokiaľ tieto neodstránil RS sám.
7.11. Ak žalobca v určenej lehote neodstráni vytýkané nedostatky žaloby, RS môže konanie zastaviť.
7.12. Žalobca je povinný spolu so žalobou zaplatiť súdny poplatok za rozhodcovské konanie. Poplatok sa určí podľa pravidiel pre určenie trov konania a sadzobníka poplatkov.

Čl. 8. Žalobná odpoveď

8.1. Ak žalobu nezaslal žalovanému žalobca alebo vybraná osoba, ustanovený RS zašle žalobu spolu s prílohami žalovanému a vyzve ho, aby v lehote do siedmych (7) kalendárnych dní predložil RS písomne žalobnú odpoveď (vyjadrenie k žalobe).
8.2. Žalovaný je povinný v žalobnej odpovedi vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam a návrhom uvedeným v žalobe, označiť dôkazy, ktoré navrhuje vykonať, pripojiť dôkazy, o ktoré svoje tvrdenia opiera. Pokiaľ žalovaný navrhuje vykonať dôkaz listinou, je povinný originál alebo kópiu tejto listiny predložiť spolu so žalobnou odpoveďou, inak RS na ňu nemusí prihliadať.
8.3. Ak sa žalovaný v určenej lehote žalobnou odpoveďou alebo inak sa nevyjadrí, RS pokračuje v konaní a na neskoršie podania žalovaného nemusí prihliadať.

Čl. 9. Vzájomná žaloba

9.1. Žalovaný môže uplatniť svoje práva proti žalobcovi vzájomnou žalobou najneskôr do skončenia písomného konania alebo do začatia ústneho pojednávania.
9.2. Vzájomná žaloba sa môže uplatniť len v sporoch, na ktoré sa vzťahuje rozhodcovská zmluva.
9.3. RS vzájomnú žalobu spravidla vylúči na samostatné konanie.
9.4. O náležitostiach vzájomnej žaloby, jej prílohách, o povinnosti žalovaného zaplatiť poplatok za rozhodcovské konanie z celej hodnoty vzájomnej žaloby platia primerane ustanovenia čl.7 týchto pravidiel.
9.5. Na vyjadrenie žalobcu k vzájomnej žalobe platia primerane ustanovenia čl. 8 týchto pravidiel.

Čl. 10.

10.1. Každý účastník je povinný svoje podanie vykonať v rozhodcovským súdom určenej lehote. Na oneskorené podania RS nemusí prihliadať.
10.2. RS môže podanie účastníka počas konania vrátane návrhu na zmenu alebo doplnenie uplatneného nároku vzhľadom na hospodárnosť a rýchlosť konania označiť za neprípustné a RS na takéto podanie neprihliada a/alebo môže rozhodnúť, že zmenu alebo doplnenie návrhu nepripúšťa; proti tomuto uzneseniu RS nie je prípustný opravný prostriedok. Rovnako RS stupuje, ak účastník nezaplatí s podaním aj poplatok vo výške určenej v sadzobníku poplatkov.

Čl. 11. Neodkladné opatrenia

11.1. RS môže na návrh účastníka uznesením nariadiť neodkladné opatrenie, ak
11.1.1. je potrebné, aby boli dočasne upravené pomery účastníkov,
11.1.2. je obava, že by výkon rozhodcovského rozhodnutia bol ohrozený, alebo
11.1.3. je obava, že dôkaz neskoršie nebude možné vykonať vôbec alebo len s veľkými ťažkosťami.
11.2. Predbežným opatrením môže RS nariadiť účastníkovi konania najmä to, aby
11.2.1. zložil peňažnú sumu alebo vec do úschovy na súde,
11.2.2. nenakladal s určitými vecami alebo právami,
11.2.3. niečo vykonal, niečoho sa zdržal alebo niečo znášal, alebo
11.2.4. zabezpečil dôkazný prostriedok.
11.3. Ak tieto pravidlá alebo zákon neustanovuje inak, môže RS nariadiť neodkladné len vtedy, ak bol návrh na jeho vydanie doručený druhému účastníkovi konania a bola mu poskytnutá primeraná lehota na vyjadrenie k návrhu.
11.4. RS môže uložiť navrhovateľovi povinnosť zložiť zábezpeku určenú na zabezpečenie náhrady ujmy, ktorá by vznikla neodkladným opatrením. Ak navrhovateľ v lehote určenej rozhodcovským súdom nezloží zábezpeku alebo nezloží preddavok, RS rozhodcovský návrh na nariadenie neodkladného opatrenia odmietne.

Čl. 12

12.1. RS môže na návrh účastníka konania nariadiť neodkladné opatrenie aj bez vyjadrenia druhého účastníka konania. Návrh na nariadenie neodkladného opatrenia doručí RS druhému účastníkovi až spolu s uznesením, ktorým sa o návrhu rozhodlo.
12.2. Neodkladné opatrenie podľa bodu 12.1. nie je exekučným titulom podľa osobitného predpisu.
12.3. Druhý účastník konania môže podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia uznesenia súdu o nariadení neodkladného opatrenia podľa odseku 1 námietky. Námietky nemajú odkladný účinok, ak RS nerozhodne inak.
12.4. RS najneskôr v lehote 30 dní od podania námietok rozhodne, či neodkladné opatrenie podľa odseku 1 zruší, zmení alebo potvrdí.
12.5. Neodkladné opatrenie zanikne, ak
12.5.1. sa návrhu vo veci samej nevyhovelo,
12.5.2. uplynul určený čas, dokedy malo trvať.
12.6. RS neodkladné opatrenie na návrh účastníka zruší, ak pominú dôvody, pre ktoré bolo nariadené.
12.7. Ak neodkladné opatrenie zaniklo alebo bolo zrušené z iného dôvodu než preto, že sa návrhu vo veci samej vyhovelo, právo navrhovateľa bolo uspokojené alebo pominuli dôvody, pre ktoré bolo nariadené, je navrhovateľ povinný nahradiť ujmu druhému účastníkovi konania, ktorá mu predbežným opatrením vznikla. O nároku na náhradu ujmy rozhoduje RS.

Čl. 13. Prerušenie konania

13.1. RS môže na návrh účastníka alebo aj z vlastného podnetu rozhodnúť o prerušení konania.
13.2. RS návrhom na prerušenie konania viazaný nie je a nie je povinný zisťovať stanoviská účastníkov k prerušeniu konania.
13.3. Ak uplynie doba, na ktorú bolo konanie prerušené a RS nerozhodne o jej predĺžení, pokračuje v konaní.

Čl. 14. Ustanovenie rozhodcu

14.1. Vybranou osobou, ktorá ustanovuje rozhodcu je „ARBITREA, IČO: 45744416, so sídlom Jánošíkova 264, 010 01 Žilina“ alebo ním poverená iná fyzická alebo právnická osoba“. Arbitrea je vybranou osobou, ktorá ustanovuje rozhodcu podľa §6 ods.3 a § 8 zákona č. 244/2002 Z.z. Vybraná osoba môže právom ustanoviť rozhodcu poveriť tretiu osobu Ad hoc alebo aj generálne.
14.2. Kto príjme funkciu rozhodcu, zaväzuje sa, že ju bude vykonávať nestranne a s odbornou starostlivosťou podľa zásad spravodlivosti tak, aby bola zabezpečená spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov a aby nedochádzalo k porušovaniu ich práv a právom chránených záujmov a aby sa práva na ich úkor nezneužívali.
14.3. Vybraná osoba prednostne ustanovuje rozhodcu zo zoznamu rozhodcov evidovaných vybranou osobou. Každý účastník má právo do zoznamu rozhodcov na základe písomnej žiadosti nahliadnuť alebo si ho písomne vyžiadať. Účastník v žiadosti uvedie svoje identifikačné údaje, dôvod žiadosti, označenie osoby oprávnenej konať v jej mene a/alebo zastúpení. Účastník žiadosť vlastnoručne podpíše a priloží k nej rozhodcovskú zmluvu.
14.4. RS môže, najmä z dôvodov daných predmetom sporu, za rozhodcu ustanoviť aj osobu nezapísanú do zoznamu rozhodcov. Ak účastník konania do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o ustanovení za rozhodcu osobu nezapísanú v zozname rozhodcov nevznesie proti nej námietku, má sa za to, že s jej ustanovením súhlasí.
14.5. Ak rozhodcovi funkcia zanikla, vybraná osoba ustanoví náhradného rozhodcu.

Čl. 15. Vylúčenie rozhodcu

15.1. Rozhodca je vylúčený z prejednávania a rozhodovania sporu, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, sporu alebo k zmluvným stranám, možno mať pochybnosť o jeho nepredpojatosti. Ak rozhodca, ktorý má spor prejednať a rozhodnúť, zistí skutočnosti, pre ktoré je vylúčený, bezodkladne ich oznámi vybranej osobe. V konaní môže zatiaľ urobiť len také úkony, ktoré nepripúšťajú odklad. Ak je rozhodca vylúčený, vybraná osoba ustanoví nového.
15.2. Strana má právo z dôvodov uvedených v bode 15.1. namietať predpojatosť rozhodcu „námietka zaujatosti.
15.3. Námietka zaujatosti musí byť písomná a musí okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť rozhodca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa týchto pravidiel alebo na námietky podané oneskorene alebo opakovane z toho istého dôvodu sa neprihliada. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú.
15.4. Účastník námietku doručí rozhodcovi, vybranej osobe a ostatným účastníkom konania, ktorí sa môžu k námietke písomne vyjadriť v lehote do 7 dní. Ak nie je námietka doručená všetkým osobám uvedeným v prvej vete, na námietku sa neprihliada. Pokiaľ sa účastník alebo rozhodca v lehote nevyjadrí, platí, že s námietkou nesúhlasí
15.5. Súhlas ostatných účastníkov konania s námietkou proti rozhodcovi sa považuje za dohodu účastníkov konania o odvolaní rozhodcu; dňom doručenia dohody vybranej osobe je deň doručenia vyjadrenia posledného účastníka konania rozhodcovskému súdu.
15.6. Námietku voči rozhodcovi možno podať do 5 dní odo dňa, keď sa účastník o okolnostiach zakladajúcich dôvody námietky dozvedel.

Čl. 16. Rozhodovanie o právomoci

16.1. RS je oprávnený rozhodovať o svojej právomoci vrátane námietok týkajúcich sa existencie alebo platnosti rozhodcovskej zmluvy. Ak RS zistí, že právomoc rozhodovať vo veci samej nemá, uznesením konanie zastaví.
16.2. Účastník konania, ktorý chce uplatniť námietku nedostatku právomoci RS pre neexistenciu alebo neplatnosť rozhodcovskej zmluvy, môže tak urobiť v konaní najneskôr pri prvom úkone vo veci samej. RS môže zmeškanie lehoty na uplatnenie námietky na odôvodnenú žiadosť účastníka odpustiť, ak príčinu zmeškania považuje za dostatočnú.
16.3. Námietku, že sporná otázka prekračuje právomoc rozhodcovského súdu, musí účastník konania uplatniť do 3 dní, odkedy sa o tejto skutočnosti preukázateľne dozvedel.
16.4. Ak RS rozhodne, že má právomoc rozhodovať, rozhodne o námietke podľa odseku 2 rozhodcovským uznesením alebo ak sa účastníci nedohodli inak, v rozhodcovskom rozsudku. Ak RS rozhodne rozhodcovským uznesením, že má právomoc rozhodovať, účastník konania, ktorý námietku podal, môže do 30 dní po doručení rozhodnutia podať návrh na súd, aby o zamietnutí námietky rozhodol. Proti rozhodnutiu súdu o námietke nie je prípustný opravný prostriedok. RS môže počas rozhodovania o námietke pokračovať v rozhodcovskom konaní a vydať rozhodcovský rozsudok.


Priebeh konania

Čl. 17

17.1. RS pripraví a vedie konanie tak, aby sa čo najskôr zistil skutkový stav a sporná vec mohla byť spravodlivo rozhodnutá bez zbytočných prieťahov.
17.2. V rámci prípravy konania RS preskúma najmä, či sú splnené podmienky konania a urobí všetky potrebné opatrenia na odstránenie prípadných nedostatkov.
17.3. RS preskúma žalobu spolu s prílohami, ako aj žalobnú odpoveď spolu s prílohami, príp. iné podania účastníkov konania.

Čl. 18. Forma konania

18.1. Konanie je písomné, ak sa účastníci nedohodnú inak.
18.2. Podania (žaloba, žalobná odpoveď, vzájomná žalobe a vyjadrenie k nej) s prílohami RS zašle alebo oznámi ostatným účastníkom konania. Iné podania sa účastníkom doručujú, ak to RS považuje pre vykonanie dokazovania za významné. RS rovnako upovedomí účastníkov konania o obsahu znaleckého posudku alebo listiny, o ktoré RS môže oprieť svoje rozhodnutie vo veci.
18.3. Ak RS odpustí zmeškanie lehoty, môže umožniť účastníkovi na jeho návrh potrebný úkon vykonať dodatočne, pričom prihliada na zásadu hospodárnosti a rýchlosti konania.
18.4. RS môže so súhlasom účastníka s ním komunikovať a zásielky doručovať emailom. Ak účastník s rozhodcovským súdom alebo s vybranou osobou emailom komunikuje, má sa za to, že s takouto formou komunikácie a doručovania súhlas výslovne udelil.

Čl. 19. Ústne pojednávanie

19.1. Ústne konanie sa vykonáva formou ústneho pojednávania. RS môže ústne konanie nariadiť iba na základe riadne odôvodneného návrhu účastníka.
19.2. Uznesenie o nariadení ústneho konania (pojednávania) obsahuje označenie právnej veci, miesto a čas ústneho konania. Uznesenie o nariadení ústneho konania RS zašle všetkým účastníkom, a to tak, aby im bolo doručené najmenej päť (5) kalendárnych dní pred začatím zasadnutia ústneho konania.
19.3. Na ústnom konaní môžu byť prítomné osoby, ktoré nie sú účastníkmi konania, iba so súhlasom RS a všetkých účastníkov konania. Súhlas účastníka sa nevyžaduje, ak sa dotknutá osoba má ústneho pojednávania zúčastniť ako svedok, znalec alebo tlmočník.
19.5. Ak sa účastník, ktorý bol riadne a včas upovedomený o mieste a čase konania ústneho konania, na ústne konanie nedostaví, RS môže pokračovať v konaní, vec aj bez prítomnosti účastníka prejednať a rozhodnúť a/alebo môže rozhodnúť vo veci samej aj bez vykonania nariadeného ústneho konania.
19.6. Ak sa účastník ústneho pojednávania nezúčastní, môže súdu navrhnúť nové ústne pojednávanie, avšak RS nie je jeho návrhom viazaný.

Čl.20. Dokazovanie

20.1. Za dôkaz môže slúžiť všetko, čo môže prispieť k náležitému objasneniu veci a čo sa získalo zákonným spôsobom z dôkazných prostriedkov.
20.2. RS vykonáva dokazovanie iba na návrh, pričom RS váži výber a spôsob vykonania dôkazov podľa ich možného prínosu k objasneniu sporu.
20.3. RS dokazovanie vykonáva tak, aby sa zachovala povinnosť mlčanlivosti o utajovaných skutočnostiach chránených podľa osobitných zákonov a iná zákonom ustanovená alebo štátom uznaná povinnosť mlčanlivosti. V týchto prípadoch možno vykonávať výsluch len vtedy, ak vypočúvaného oslobodil od povinnosti mlčanlivosti príslušný orgán alebo ten, v ktorého záujme má túto povinnosť. To platí primerane i tam, kde sa vykonáva dôkaz inak ako výsluchom.
20.4. Ak si vykonanie dôkazu alebo inej činnosti RS vyžiada vynaloženie nákladov, SR môže účastníkovi uložiť povinnosť na zloženie preddavku. Ak účastník preddavok na trovy nezloží, dôkaz sa nevykoná.
20.5. Výsledky dokazovania hodnotí RS nestranne podľa svojej úvahy.

Čl. 21. Znalecké dokazovanie

21.1. RS môže ustanoviť znalca (znalcov), ak rozhodnutie závisí od posúdenia skutočností, na ktoré treba odborné znalosti. Znalec podá znalecký posudok, v ktorom odpovie na otázky, ktoré mu RS položil.
21.2. RS môže uložiť účastníkovi, aby poskytol znalcovi všetky podstatné informácie alebo predložil, alebo sprístupnil všetky podstatné listiny alebo predmety, podal mu potrebné vysvetlenia, alebo aby niečo vykonal alebo znášal, ak je to potrebné na podanie znaleckého posudku.
21.3. Ak to RS považuje za potrebné, môže požiadať znalca o účasť na ústnom pojednávaní, kde mu môžu účastníci klásť otázky a žiadať vysvetlenia.

Čl. 22. Rozhodcovský rozsudok

22.1. RS rozhoduje rozhodcovským rozsudkom, ak
22.1.1. rozhoduje vo veci samej alebo
22.1.2. schvaľuje zmier uzavretý účastníkmi konania.
V ostatných prípadoch RS rozhoduje uznesením.
22.2. Rozhodcovský rozsudok sa vyhotovuje v listinnej forme, ktorá obsahuje:
22.2.1. označenie rozhodcovského súdu,
22.2.2. meno a priezvisko rozhodcu(ov),
22.2.3. označenie účastníkov konania a ich zástupcov
22.2.4. miesto konania
22.2.5. dátum vydania rozhodcovského rozsudku.
22.2.6. výrokovú časť,
22.2.7. odôvodnenie (okrem prípadu, keď sa účastníci konania dohodli, že rozhodcovský rozsudok netreba odôvodniť alebo ak ide o rozhodcovský rozsudok o schválení zmieru uzavretého medzi účastníkmi konania),
22.2.8. poučenie o možnosti podať žalobu na súd o zrušenie rozhodcovského rozsudku,
22.3. Rozhodcovský rozsudok je podpísaný jediným rozhodcom alebo väčšinou rozhodcov. Dôvod chýbajúceho podpisu treba uviesť.
22.4. RS musí v konaní rozhodnúť o každom návrhu uvedenom v žalobe alebo vo vzájomnej žalobe alebo uplatnenom dodatočne počas konania; nesmie však prekročiť medze uplatnených návrhov.
22.5. RS môže vydať čiastočný rozhodcovský rozsudok o právnom základe alebo o časti uplatneného nároku, musí však vo výrokovej časti uviesť, že ide o čiastočný rozhodcovský rozsudok.
22.6. RS môže o trovách konania rozhodnúť aj samostatným rozhodcovským rozsudkom po vydaní rozhodcovského rozsudku vo veci samej.

Čl. 23. Účinky rozhodcovského rozsudku

23.1. Doručený rozhodcovský rozsudok, ktorý už nemožno preskúmať, má pre účastníkov konania rovnaké účinky ako právoplatný rozsudok všeobecného súdu.
23.2. Právoplatný rozhodcovský rozsudok ukladajúci vykonať prejav vôle nahrádza tento prejav vôle.
23.3. Ak RS rozhodcovským rozsudkom ukladá splnenie povinnosti, v jeho výroku určí lehotu na splnenie povinnosti, a to tri (3) kalendárne dni, ak podľa názoru RS vzhľadom na povahu povinnosti nie je primerané stanovenie dlhšej lehoty.
23.4. Lehota na splnenie rozhodcovským rozsudkom uloženej povinnosti plynie od právoplatnosti rozhodcovského rozsudku. Márnym uplynutím lehoty na splnenie povinnosti uloženej rozhodcovským rozsudkom sa právoplatný rozhodcovský rozsudok stane vykonateľným.


Čl. 24. Preskúmanie rozhodcovského rozsudku

24.1. Účastníci sa môžu dohodnúť, že rozhodcovský rozsudok môže na základe žiadosti niektorého z nich preskúmať iný rozhodca.
24.2. Účastník má právo podať žiadosť o preskúmanie rozhodcovského rozsudku do pätnástich (15) kalendárnych dní od jeho doručenia tomuto účastníkovi konania, pričom spolu so žiadosťou musí byť aj zaplatený súdny poplatok za podanie žiadosti. Žiadosť nemá odkladný účinok.
24.3. Na ustanovenie rozhodcu na preskúmanie rozhodcovského rozsudku platia primerane ustanovenia týchto pravidiel.

Čl. 25. Oprava a výklad rozhodcovského rozsudku

25.1. Chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodcovského rozsudku RS kedykoľvek opraví z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť účastníka konania. Opravený rozhodcovský rozsudok sa doručí všetkým účastníkom konania.
25.2. Každý účastník konania môže RS požiadať, aby podal výklad k určitej časti rozhodcovského rozsudku do tridsiatich (30) kalendárnych dní od jeho doručenia.

Čl.26.

26.1. Účastníci môžu v priebehu konania uzavrieť zmier, ktorý RS schváli rozhodcovským rozsudkom o dohodnutých podmienkach zmieru.
26.2. RS môže na návrh ktoréhokoľvek účastníka alebo z vlastného podnetu navrhnúť účastníkom, aby sa pokúsili o uzavretie zmieru. Uskutočnenie zmierovacieho konania je podmienené výslovným písomným súhlasom všetkých účastníkov konania a zaplatením poplatku za zmierovacie konanie.
26.3. Ak ktorýkoľvek účastník so zmierovacím konaním nesúhlasí alebo na návrh na uskutočnenie zmierovacieho konania nereaguje a/alebo poplatok za zmierovacie konanie nebol riadne a včas zaplatený včas, RS pokračuje v konaní.
26.4. Ak všetci účastníci súhlasia a sú splnené podmienky na uskutočnenie konania, RS nariadi ústne pojednávanie, na ktorom vhodným spôsobom vedie účastníkov k uzavretiu zmieru.
26.5. Ak sa zmier neuzavrie alebo ak o to požiada ktorýkoľvek účastník, RS pokračuje v rozhodcovskom konaní.

Čl.27.

27.1. Trovy konania sú najmä:
27.1.1. súdne poplatky - poplatky za konanie podľa tohto poriadku
27.1.2. náklady RS vrátane trov na vykonanie dôkazov, odmena znalca, ostatné hotové výdavky RS, odmena tlmočníka,
27.1.3. náklady účastníkov konania: hotové výdavky účastníkov a ich zástupcov,
27.1.4. odmena za zastupovanie účastníka konania advokátom vo výške tarifnej odmeny a ostatných výdavkov podľa osobitného predpisu (vyhl. 655/2004 Z.z. v aktuálnom znení) a to aj za úkony a náklady vynaložené pred podaním žaloby, ak so žalobou uplatneným nárokom súviseli
27.2. Každý účastník v priebehu konania hradí náklady spojené s jeho účasťou v konaní vrátane nákladov spojených s ním navrhnutými dôkazmi
27.3. RS môže uložiť účastníkovi konania, ktorý navrhuje vykonanie úkonu v rozhodcovskom konaní, aby zložil primeraný preddavok na úhradu nákladov rozhodcovského súdu spojených s navrhovaným úkonom. Ak účastník súdom určený preddavok nezloží, RS úkon alebo dôkaz nevykoná.

Čl. 28. Náhrada trov konania

28.1. RS môže účastníkovi konania, ktorý mal vo veci úspech, priznať náhradu trov konania, a to najmä:
28.1.1. náhradu súdnych poplatkov za rozhodcovské konanie
28.1.2. náhradu preddavkov na náklady úkonov RS
28.1.3. náhradu ostatných výdavkov RS
28.1.4. náhradu odmeny tlmočníka, zaplatenej účastníkom konania
28.1.5. náhradu hotových výdavkov účastníka a jeho zástupcu,
28.1.6. náhradu odmeny za zastupovanie advokátom podľa bodu 27.1.4.
28.2. Ak mal účastník konania vo veci čiastočný úspech, podľa okolností prípadu RS môže rozhodnúť, že priznáva náhradu trov konania len v pomernej výške.
28.3. RS môže rozhodnúť, že žiaden z účastníkov nárok na náhradu trov konania nemá.
28.4. RS môže v rozhodcovskom rozsudku účastníkovi v prospech vybranej osoby uložiť povinnosť nahradiť náklady rozhodcovského súdu, ktoré neboli pokryté poplatkami či preddavkami zaplatenými účastníkmi počas konania. Oprávneným na prijatie náhrady trov (platobné miesto) je vybraná osoba. Ak mal účastník vo veci čiastočný úspech, môže podľa okolností prípadu RS náhradu nákladov rozhodcovského súdu primerane rozdeliť. V prípade rozsudku o schválení zmieru RS uloží účastníkom konania povinnosť nahradiť náklady rozhodcovského súdu spoločne a nerozdielne, ak sa účastníci nedohodnú inak.
28.5. RS v uznesení o zastavení konania môže priznať účastníkovi náhradu trov konania proti druhému účastníkovi, ak dospeje k záveru, že vzhľadom na okolnosti zastavenia konania je priznanie náhrady trov konania spravodlivé. RS v uznesení o zastavení konania môže vysloviť povinnosť nahradiť náklady RS tomu účastníkovi, ktorý podľa názoru RS zavinil, že sa konanie muselo zastaviť. Ustanovenie bodu 28.4. sa použije primerane.

Čl. 29. Súdne poplatky (poplatky za rozhodcovské konanie)

29.1. Poplatky sa vyberajú za úkony smerujúce k začatiu konania alebo za úkony uskutočnené v priebehu konania vo výške uvedenej v sadzobníku poplatkov týchto pravidiel.
29.2. Poplatok sa platí bezhotovostne na účet vybranej osoby určený RS.
29.3. Poplatníkom je navrhovateľ poplatkového úkonu alebo účastník určený súdom. Ak vznikne povinnosť zaplatiť poplatok viacerým poplatníkom spoločne, platia ho spoločne a nerozdielne.
29.4. Poplatková povinnosť vzniká podaním návrhu alebo vykonaním úkonu, s ktorým je podľa sadzobníka poplatkov spojená poplatková povinnosť.
29.5. Poplatky sú splatné v lehote stanovenej procesnými pravidlami RS, inak do troch (3) kalendárnych dní od vzniku povinnosti zaplatiť poplatok.
29.6. RS nie je povinný vyzývať účastníka, ktorému vznikla povinnosť zaplatiť poplatok, na zaplatenie poplatku, príp. na doplatenie nezaplatenej časti poplatku. Pre nekonanie RS po dobu nezaplatenia poplatku nemôžu vzniknúť prieťahy v konaní.
29.7. Od platenia poplatku nie je nik oslobodený.
29.8. Základ poplatku a poplatok sa zaokrúhľuje obdobne ako súdne poplatky na všeobecných súdoch.
29.9. Ak sa v jednom podaní navrhuje viacero návrhov alebo úkonov, poplatkovej povinnosti podlieha každý z nich.
29.10. Ak poplatok za návrh na začatie konania zaplatený riadne a včas nebol, RS môže konanie zastaviť.
29.11. Ak nebol zaplatený poplatok za úkon po začatí konania riadne a včas, RS úkon nemusí vykonať, avšak môže pokračovať v konaní, ako keby poplatkový úkon vykonaný nebol.
29.12. O zastavení konania pre nezaplatenie poplatku na začatie konania RS rozhoduje vrátením veci alebo samostatným uznesením. V ostatných prípadoch môže rozhodnúť aj v rozhodnutí vo veci samej.
29.13. V sadzbách poplatkov nie je zahrnutá daň z pridanej hodnoty, ak je prijímateľ poplatku je jej platiteľom.
29.14. Zaplatený poplatok sa nevracia. RS môže poplatok vrátiť, ak bol zaplatený osobou, ktorá nebola povinná poplatok zaplatiť alebo bol zaplatený vo vyššej výške, než ako mal byť zaplatený.“

Čl. 30. Sadzobník poplatkov za rozhodcovské konanie

TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. 31.

31.1. Pre strany, ktoré sa dohodli, že spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v určenom zmluvnom alebo v inom právnom vzťahu, sa rozhodnú v rozhodcovskom konaní, platí, že sa dohodli na týchto pravidlách rozhodcovského konania v znení platnom v čase podania žaloby. Vybraná osoba je povinná zmeny procesných pravidiel zverejniť na svojej webovej adrese. Vo veciach neupravených týmito pravidlami postupuje RS podľa osobitných predpisov upravujúcich rozhodcovské konanie a civilné sporové konanie
31.2. Tieto rozhodcovské pravidlá boli schválené 6.10.2016. Zmena rozhodcovských pravidiel bola schválená dňa 31.12.2019.

ARBITREA